ALGEMENE VOORWAARDEN1 Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met de Poolgroup BV, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Poolgroup BV te aanvaarden.

FOU D'EAU zwembaden: PoolGroup BV met maatschappelijke zetel te Berchemweg 57, 9700 Oudenaarde, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0684.646.388 .

MEDECONTRACTANT: de natuurlijke of rechtspersoon, consument of handelaar, die een bestelling plaatst bij POOLGROUP BV en verder ook wordt aangeduid met "koper of

klant" en, samen met POOLGROUP BV, als "partijen". Meerdere medecontractanten zijn steeds hoofdelijk gehouden.


2 Algemeen

De rechtsverhouding tussen POOLGROUP BV en de medecontractant wordt, naast deze algemene voorwaarden, tevens beheerst door de bijzondere voorwaarden die, mogelijks, van de algemene voorwaarden kunnen afwijken. Afwijkingen dienen echter steeds schriftelijk te worden bedongen.

Een bepaling van de algemene voorwaarden die nietig, of niet van toepassing is, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.

Als er een tegenstrijdigheid is tussen deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, zullen de bepalingen van de bijzondere voorwaarden steeds voorrang hebben.

De algemene en bijzondere voorwaarden van POOLGROUP BV hebben steeds voorrang op de eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden van de medecontractant.

De medecontractant wordt steeds kennis gegeven van de algemene en bijzondere voorwaarden bij het plaatsen van de bestelling hetzij via vermelding ervan op de bestelbon hetzij verwijzing naar de weergave ervan op de website van FOU D'EAU zwembaden hetzij via mededeling als bijlage bij de offerte.

Door het plaatsen van de bestelling verklaart de medecontractant zich volledig akkoord met de algemene en bijzondere voorwaarden die de rechtsverhouding tussen partijen beheersen en aanvaardt de medecontractant deze voorwaarden, alsmede hun voorrang, zonder enig voorbehoud.


3 Offertes

Onze offertes zijn geldig gedurende 1 maand vanaf de offertedatum. De omvang van de offerte wordt omschreven in de offerte. Eventueel bijgevoegde technische fiches geven een gedetailleerde beschrijving van de te leveren materialen en prestaties aangepast aan elke individuele aanvraag en maken deel uit van de overeenkomst.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden en leveringen niet tot onze verplichtingen:

 • Grond-, bestrating-, betonboring, fundering-, sloop- en opruimwerkzaamheden.
 • De levering van gas-, water en elektriciteit en overige hulpmiddelen zoals verlichting nodig van onze werkzaamheden.
 • Herstelwerkzaamheden van tuin, gazon, bestrating, rioleringen, hagen en omheiningen enz.
 • De levering van water voor de vulling van het zwembad.

Termijnen van uitvoering en/of van levering worden enkel verstrekt ten titel van inlichting. De klant kan in geen geval de niet-naleving van de vermelde uitvoerings- en/of leveringstermijnen inroepen om schadevergoeding of nietigverklaring van de overeenkomst te eisen. Een aanvraag tot wijziging of bijkomende levering en/of prestaties zal het voorwerp uitmaken van een aparte offerte. POOLGROUP is gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: verhinderde toegang of parking, onvoorzienbare gebeurtenissen op de werf die een (potentieel) gevaarlijke situatie veroorzaken, technische problemen met betrekking tot werktuigen, wegblokkades, goederen uit voorraad, slechte weersomstandigheden, ziekte of staking van werknemers of onderaannemers, onbetaalde facturen door de medecontractant, enz. POOLGROUP BV zal haar contractuele verbintenissen jegens de medecontractant hervatten van zodra de oorzaak van de overmacht is weggenomen en dit op basis van hernieuwde afspraken. POOLGROUP BV kan niet worden aansprakelijk gesteld voor vertraging of enige andere schade in geval van overmacht.


4 Werken

Bij de grondwerken en het graven van de bouwput wordt er uit gegaan van een normale ondergrond en bodemstructuur zoals zand of leem. Vrij van grondwater, puin, oude funderingen, waterputten, ondergrondse of oude grachten, opgevoerde massa, Electra, gas, waterleiding, alle mogelijke obstakels en of wateraders die onze bouwput kan laten inklappen geven een mogelijke meerprijs als gevolg. Bij dwingende situaties zullen de op dat ogenblik noodzakelijke werkzaamheden door ons uitgevoerd worden in regie voor rekening en zonder akkoord van de klant. 

Indien er gevolgschade is aan omliggende terreinen, gebouwen, terrassen en opritten kan POOLGROUP BV hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Toegang tot de werf: de werf moet vlot toegankelijk zijn met een doorgang tot de bouwplaats met een minimum breedte van 2,6m. Indien er geen voldoende toegang is kan er gekozen worden om via een aangrenzende buur de bouwplaats te bereiken, een toestemming van de buurman is dan ook absoluut noodzakelijk. Een vrije doorgang is noodzakelijk, het openen van omheiningen, verplaatsen van hagen en verharden van de toegang met metalen rijplaten zijn ten laste van de klant.

Indien plaatsing van het zwembad dient te gebeuren met een bouwkraan en of ander zwaar materiaal staat de klant zelf in voor alle vergunningen en de signalisatie van de openbare weg.

De klant dient er zich van te vergewissen in orde te zijn met alle nodige stedenbouwkundige vergunningen die de plaatsing van een zwembad en eventuele noodzakelijke grondbemaling omvat. In geen enkel geval kan Poolgroup BV hiervoor op geen enkele basis aansprakelijk worden gesteld.

Heidelbergh skimmer zwembaden zijn niet geschikt om af te werken met een randsteen zonder overhangende neus. Een overhangende neus moet er voor zorgen dat eventueel mogelijke hoogte verschillen aan de bovenrand van het zwembad worden opgevangen tot 20mm.

In geval geen formele oplevering van het werk wordt uitgevoerd, wordt het werk in elk geval geacht te zijn opgeleverd op het moment dat de klant het zwembad in gebruik neemt.

Wanneer door welke omstandigheid dan ook (bescherming oprit, regenputten, gazon,...) of in functie van vlotte bereikbaarheid er rijplaten moeten worden geplaatst of gehuurd is dit aan dagprijs en voor rekening van de klant.


5 Elektrische- en filterinstallatie

De klant is gehouden om haar elektrische installatie te laten herkeuren naar wettelijke voorschriften na de oplevering van onze technische installatie. De ruimte waarin de filterinstallatie wordt opgebouwd dient te allen tijde vorstvrij te worden gehouden om schade te vermijden. Wij adviseren deze ruimte te isoleren en te voorzien van een elektrische vorstbeveilinging met thermostaat die onder een temperatuur van 2 °C de ruimte automatisch vorstvrij houdt. Wij raden aan om de filterinstallatie dicht bij het zwembad te bouwen en kelderruimtes te vermijden om waterschade aan installaties te voorkomen.


6 Garanties

Al onze zwembaden hebben een garantietermijn verleend door de fabrikant van:

 • U geniet een levenslange garantie (35) jaar van het zwembad op de waterdichtheid. De tweede eigenaar geniet een garantie van 10 jaar op de waterdichtheid van het zwembad, op voorwaarde dat het zwembad niet gemanipuleerd wordt m.a.w. dat het in de oorspronkelijke installatie locatie blijft.
 • Levenslange garantie van het zwembad tegen structurele osmose
 • Geen garantie op de kleurechtheid van het oppervlak onder het waterpeil. Deze garantie geldt ook voor gebreken, kleurveranderingen van het oppervlak, die het gevolg zijn van een ongeschikte chemische samenstelling van het water of ongeschikt onderhoud.
 • Fabrieksgaranties: 2 jaar op techniek, motoren, filter, pompen tenzij anders vermeld.
 • Fabrieksgarantie: 2 jaar garantie op het rolluik, techniek, motor en sturing. De garantie geldt vanaf de dag dat het zwembad met water wordt gevuld, dit volgens de instructies van de fabrikant en onze installatienormen.

Bij een beroep op onze garantieverplichtingen moet de klant ons in staat stellen gedurende redelijke termijn om tot herstel over te gaan. Bij gebreke hiervan vervalt iedere aanspraak jegens ons op schadevergoeding. Indien wij onze herstelwerkzaamheden hebben uitgevoerd vervalt elke vordering tot vergoeding van kosten of schade.

De garanties vervallen van rechtswege:

 • Indien het zwembad geleegd wordt zonder toestemming.
 • Indien het zwembad geleegd wordt met een grondwaterstand waar het waterniveau hoger is dan -50cm ten opzichte van het bodemniveau van het zwembad.
 • Indien herstellingen of handelingen aan de kuip worden uitgevoerd door de medecontractant of derden.
 • Indien het zwembad niet werd geïnstalleerd volgends onze installatie voorschriften en technische beschrijvingen.
 • Indien de medecontractant niet jaarlijks door onze servicedienst een controle onderhoud laat uitvoeren.
 • Indien de installatie niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming.
 • Indien de gebreken van de installatie het gevolg zijn van ondeugdelijk van materialen of hulpstoffen welke door de medecontractant ter beschikking zijn gesteld.
 • Indien de geleverde installaties, op vraag van de klant, niet door POOLGROUP BV worden aangesloten.


7 Prijs en betalingsmodaliteiten

Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

Facturatie geschiedt als volgt:

10% bij bestelling
40% bij levering bad
25% na plaatsing bad
20% na plaatsing filterinstallatie
5% bij oplevering en goedkeuring van de werken

Elk protest op de factuur dient binnen de 8 dagen aangetekend kenbaar gemaakt te worden. Na verloop van 8 dagen wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

Facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vermelde vervaldag op bankrekening IBAN BE71 7370 4799 8269 / BIC KREDBEBBXXX van de KBC Bank, zoals opgegeven op de factuur.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan verzenden we u een herinnering.
Indien u 21 kalenderdagen na deze herinnering nog steeds niet heeft betaald, rekenen we een forfaitaire schadevergoeding aan van 10% van de openstaande factuurbedragen met een minimum van 20 EUR per factuur.
In overeenkomsten met consumenten wordt deze schadevergoeding beperkt tot de maxima van art. XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht, welke op het moment van de huidige versie van deze voorwaarden als volgt zijn bepaald: 20 EUR (voor factuurbedragen ≤ 150 EUR) of 30 EUR + 10% van het factuurbedrag tussen 150 EUR en 500 EUR (voor facturen > 150 EUR maar ≤ 500 EUR) of 65 EUR + 5% van het factuurbedrag boven de 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR (voor facturen > 500 EUR).
Bovendien rekenen we u een conventionele nalatigheidsintrest aan aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties vanaf de 22e kalenderdag na de herinnering.
Voor professionele klanten maakt het niet betalen van één factuur op de vervaldag, automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.
Deze schadevergoeding en nalatigheidsintresten gelden wederkerig als wij niet voldoen aan onze betalingsverplichtingen.
Geschillen en betwistingen omtrent deze factuur of onze dienstverlening dienen te worden ingeleid voor de Vrederechter Gent of de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent of de Ondernemingsrechtbank Gent. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.8 Eigendomsvoorbehoud

De door POOLGROUP BV geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag. Wij behouden ons het recht voor alle geleverde en geplaatste materialen te recupereren indien geen gevolg wordt gegeven aan herhaald betalingsverzoek.


9 Annulatie van de bestelling

In geval van annulatie van de bestelling door de medecontractant, is een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30% van het totaalbedrag van bestelling verschuldigd. Bestellingen kunnen bovendien maar worden geannuleerd zolang de bestelling door POOLGROUP BV nog kan worden geannuleerd bij haar leverancier. 


10 Klachten

Alle klachten betreffende facturen, levering of uitgevoerde werken moeten, op straffe van voorval, binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de factuur, de goederen of de uitgevoerde werken, schriftelijk ingediend worden, bij gebreke waaraan ze worden beschouwd als aanvaard zonder voorbehoud.


11 Aansprakelijkheid

POOLGROUP BV is enkel contractueel of buitencontractueel aansprakelijk voor de vergoeding van de werkelijke schade die het onmiddellijk of rechtstreeks gevolg is van onze opzettelijke of grove schuld van onze aangestelden of lasthebbers. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door ons aan de klant werd gefactureerd.


12 Geschillenbeslechting

Het Belgisch Recht is van toepassing. Behoudens indien de klant een consument is, behoren geschillen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent.